Авторы и рецензенты

Авторы

Эва Дзенгель

<> научная редакция публикации

<> авторские тексты:

Условия функционирования польскоязычной прессы в советской Украине в 20–30-х годах ХХ века

Периодизация польскоязычной прессы в советской Украине в 20-30-х гг. ХХ века

 

Катажина Чарнэцка

<> авторские тексты:

Библиография

Редакторы та авторы прессы

<> опись периодических изданий:

Bolszewik Olewszczyzny O Kolektyw Bolszewicki
Głos Metalowca O Tempo Bolszewickie
Kolektywista Emelczyńszczyzny Socjalistyczne Polesie
Kolektywista Pogranicza Sztandar Socjalizmu
Komunard Pogranicza Szturm Bolszewicki
Łączność Wytwórcza Szturmowiec Nadzbruczański
Marchlewszczyzna Radziecka Szrurmowiec Pól
O Bolszewickie Kolektywy Wołyń Radziecki

Дорота А. Ковальска

<> опись периодических изданий:

Biuletyn »Głosu Komunisty« Na Barykady
Głos Armii Czerwonej Przegląd Komunistyczny
Głos Komunisty Sztandar Komunizmu
Głos Radziecki Sierp
Gospodarka Kolektywna Wiadomości Komisarjatu
Komuna Żołnierz Polski
Komunista Żołnierz Rewolucji
Komunista Polski

Людмила Янушевська

<> опись периодических издани:

Bądź Gotów O Wieś Socjalistyczną
Do Światła Pograniczna Prawda
Dzierżyniec Poradnik Oświatowy
Głos Młodzieży Proletariusz Charkowski
Młodociany Szturmowiec Szlak Października
Młody Towarzysz” (dwutygodnik) Sztandar Pioniera
Młody Towarzysz” (miesięcznik) Trybuna Radziecka na Kołach
O Siew Bolszewicki

Рецензенты

доктор хабилитованный Владислав Марек Коласа

проффесор Генрих Стронський

 

Граффический проект сайта

Сыльвия Гижка (http://www.cedzak-projekt.com)

 

Проект сайта

Максим Душкин

 

Інформатическая поддержка

Бартоломей Борек

 

Библиографические данные публикации

Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł, red. Ewa Dzięgiel, IJP PAN, Kraków 2016, ISBN 978-83-64007-29-3.