Bibliografia

 

Historyczne, biograficzne

 •  
 • Cimek Henryk, Tomasz Dąbal 1890–1937, Rzeszów 1993.
 • Iwanow Mikołaj, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939, Warszawa–Wrocław 1991.
 • Iwanow Nikołaj, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja Polska" 1937–1938, Kraków 2014.
 • Kawecka Krystyna, Szkolnictwo polskie w ZSRR w latach 1921–1930, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 1971, z 14, s. 43–76.

 • Koskowski Andrzej, Czerwony Pułk Warszawy, Warszawa 1977.
 • Kowalczyk Józef, Julian Leński: redaktor i publicysta, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej", 1979, z. 18 (3), s. 91107.
 • Kowalski Józef , Komunistyczna Partia Polski 1935–1938, Warszawa 1975.
 • Krzyszycha Marcin, Polacy na Ukrainie. Zarys dziejów, Lublin 2003.
 • Księga Polaków uczestników Rewolucji Październikowej 1917–1920. Biografie, oprac. Lidia Kalestyńska, Aleksander Kochański, Wiesław Toporowicz, Warszawa 1967.
 • Kupczak Janusz, Polacy na Ukrainie w latach 1921–1939, Wrocław 1994.
 • Kuśnierz Robert, Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932–1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu, Toruń 2008.
 • Myszkowski Aleksander, Słownik biograficzny komunistów polskich represjonowanych w ZSRR, „Zeszyty Historyczne” (Paryż), 1984, t. 69 (393), s. 4080
 • Najdus Walentyna , Polska lewica w Kraju Rad 1918–1920, Warszawa 1971.

 • Lizak Wojciech, Rozstrzelana Polonia. Po­lacy w ZSRR 1917–1939, Szczecin 1990.
 • Manusiewicz Aleksander, Polacy w Rewolucji Październikowej: luty–październik 1917 r., [wyd. pol. uzup. przez aut.]; tł. Andrzej Ślisz i Tadeusz Butkiewicz, Warszawa 1967.
 • Nicieja Stanisław Sławomir, Julian Leszczyński-Leński, Warszawa 1979.
 • Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów. Cz. 1: lata 1917–1939, t. I, pod red. Stanisława Stępnia, Przemyśl 1998; t. II, Przemyśl 1999; t. III, Przemyśl 2001; t. IV, pod red. Stanisława Stępnia i Ołeksandra Rublowa, Przemyśl 2004; t. V, Przemyśl 2005.
 • WT – Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych, t. 8, Wielki Terror: operacja polska 1937–1938, cz. 1 i cz. 2, Warszawa–Kijów 2010.
 • PS – O faszystowsko-powstańczej, szpiegowskiej, dywersyjnej, defetystycznej i terrorystycznej działalności wywiadu polskiego w ZSRR, Z języka rosyjskiego przełożył i opracował Aleksander Kochański, „Polityka i Społeczeństwo” 5/2008, „Materiały Źródłowe”, s. 201–219.
 • Puchalski Jacek, Instytut Naukowego Badania Komunizmu w Warszawie (1932–1939): program, organizacja, zbiory, prace księgoznawcze, [w:] Bibliologia polityczna, pod red. Dariusza Kuźmy, Warszawa 2011, s. 214–243.
 • Radzik Tadeusz, Położenie Polaków na Ukrainie w okresie międzywojennym w ocenach polskich konsulów, [w:] Zrozumieć współczesność, pod red. Grzegorza Babińskiego i Marii Kapiszewskiej, Kraków 2009, s. 205–214.
 • Stroński Henryk, O władaniu mową ojczystą przez ludność polską na Ukrainie w połowie lat dwudziestych, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. I, Studia i materiały, pod red. Janusza Riegera, Warszawa 1996, s. 175–199.
 • Stroński Henryk, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939, Warszawa 1998.
 • Zadrużna Olga, Stanisław Fidyk „Jerzy”, „Cyprian” (1904–1938), [w:] R. Toruńczyk, W. Góra (red.), Kazetemowcy. Zbiór szkiców i biograficznych wspomnień, Warszawa 1963, s. 132–134.

 

 

 • Войславский Л. К., Воспоминания из ушедшего столетия, Харьков 2002.
 • Ковалец Н. С., Євген Перкович: силует римсько-католицького священика на тлі державного атеїзму, „Український історичний журнал”, 1996, nr. 6, s.101–114.
 • Костюшко Иван Иванович, Польское национальное меньшинство в СССР: 1920-е годы, Москва 2001.
 • Реабілітовані історією: у двадцяти семи томах. Хмельницька область, ред. В. Гаврішко, t. 3, Хмельницький 2010, s. 251.
 • Рубльов О., Репринцев В., Репресії проти поляків в Україні у 30-ті роки // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 1995, nr 1–2.
 • Справа ПОВ – Кокін С. А., Подкур Р. Ю., Рубльов О. С., Справа „Польської Організації Військової” в Україні. 19201938 рр. Збірник документів та матеріалів, Київ 2011.
 • Стронський Генріх, Злет і падіння. Польський національний район в Україні у 20–30-ті pоки, Тернопіль 1992.

 

 

Słowniki

 

 • PSB – Polski Słownik Biograficzny, t. I–L, Wrocław–Warszawa–Kraków 1935–2015.
 • SBR – Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, pod red. Feliksa Tycha, t. 1 A–D, Warszawa 1978; t. 2 E–J, Warszawa 1987; t. 3 K, Warszawa 1992.
 • УЖІ – Українська журналістика в іменах. Матеріали до енциклопедичного словника, за ред. М. М. Романюка, випуск 1, Львів 1994; випуск 2, Львів 1995; випуск 3, Львів 1996.

 

Czasopiśmiennictwo

 

 • Daszkiewicz Jarosław, Prasa polska na Ukrainie Radzieckiej: zarys historyczno-bibliograficzny, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", 1966, t. V, nr 2, s. 84–137.
 • Dzięgiel Ewa, Czarnecka Katarzyna, Kowalska Dorota A., Yanushevska Lyudmyla, Polskojęzyczna prasa na Ukrainie sowieckiej w latach 1918–1939: przegląd tytułów i treści, Kraków 2016.
 • Kamiński Edward, Prasa radziecka 1917–1967 (Szkic statystyczno-informacyjny), „Zeszyty Prasoznawcze", 1967, nr 3 (33),  s. 6786.
 • Kolasa Władysław Marek, Kierunki badań nad historią prasy polskiej 19181939, cz. 2, Prasa polska za granicą, „Rocznik Historii Prasy Polskiej", 2011, t. XIV, z. 1–2 (27–28), s. 6–58.
 • Kupczak Janusz, Prasa i książki polskie na Ukrainie Radzieckiej w latach 19201939, „Literatura Ludowa”, 2001, nr 6, s. 1724.
 • Łukawski Zygmunt, Bibliografia prasy polskiej w Rosji w latach 1917–1920, „Prasa Współczesna i Dawna”, 1958, nr 3, s. 123–138.
 • Myśliński Jerzy, Ślisz Andrzej (red.), Z dziejów polskiej prasy robotniczej 1879–1948, Warszawa 1983.
 • Paczkowski Andrzej, Prasa polska 1918–1939, Warszawa 1980.
 • Polacy – dziennikarze, uczestnicy rewolucji i wojny domowej w Rosji, „Zeszyty Prasoznawcze",  1967, nr 3 (33), s. 5666.
 • Sierocka Krystyna, Literackie dzieje Polonii radzieckiej a wspomnienia, listy, opracowania. Z dziejów stosunków polsko-radzieckich, t. VII, Warszawa 1970.
 • Sierocka Krystyna, Polonia radziecka, 1917–1939: Z działalności kulturalnej i literackiej, Warszawa 1968.
 • Sierocka Krystyna, Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 1929–1937), Warszawa 1963.
 • Sierocka Krystyna, Z kulturalnych i literackich dziejów lewicy polskiej w ZSRR w okresie 20-lecia międzywojennego, Warszawa 1966.
 • Stępień Marian, Zagadnienia literackie w publicystyce Polonii radzieckiej 19181939, Kraków 1968.
 • Ślisz Andrzej, Polska prasa komunistyczna w ZSRR w latach 1917–1927, cz. 1–2, „Kwartalnik Prasoznawczy”, 1958 , nr 1/2, s. 99–107, nr 3, s. 61–73.
 • Ślisz Andrzej, Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji (1915–1919), Warszawa 1968.

 

 • Овсепян Рафаил П., История новейшей отечественной журналистики (учебное пособие), под редакцией Я.Н. Засурского, Москва 1999.

 

Językoznawcze

 

 • Cechosz Iwona, Dzięgiel Ewa, Materiały archiwalne do historii języka polskiego na Ukrainie Sowieckiej przy końcu lat dwudziestych, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. I, Studia i materiały, pod red. Janusza Riegera, Warszawa 1996, s. 201–221.
 • Dzięgiel Ewa, Przymiotnik czerwony w polskojęzycznej prasie wydawanej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku , „Acta Baltico-Slavica” vol. 40, 2016, s. 206–231.
 • Dzięgiel Ewa, Zmienne losy przymiotników sowiecki i radziecki w polskojęzycznej prasie wydawanej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku, „Język Polski” XCVI, z. 3, 2016, s. 108–118.

 • Hofeneder Philipp, Język polski na Ukrainie radzieckiej. Czasopisma „Jedność robotnicza” (1917) i „Sierp” (1922), [w:]  Tożsamość na styku kultur, t. 2, pod red. Ireny Masojć i Henryki Sokołowskiej, Wilno 2011, s. 273–282.
 • Skydan Oleksandr, Prasa polska w Kamieńcu Podolskim w pierwszej połowie 1920 roku (komunikat), [w:] Język polski dawnych Kresów wschodnich, t. 4, pod red. Janusza Riegera i Doroty A. Kowalskiej, Warszawa 2010, s. 183–196.
 • Skydan Oleksandr, Uwagi o sowietyzmach w kijowskim „Sierpie” z lat 1922–1925, [w:] Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach. Język polski dawnych Kresów wschodnich. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, t. 5, pod red. Ewy Dzięgiel, Katarzyny Czarneckiej i Doroty A. Kowalskiej, Warszawa 2012,  s. 311324.

 

Z epoki

 

 • Bondorowski M., Mniejszości narodowe Ukrainy sowieckiej według ostatniego spisu urzędowego, „Sprawy Narodowościowe”, 1928, nr 1, s. 107–112.
 • Borski Stefan, Prasa polska w ZSRR, Moskwa 1929.
 • [Dąbal Tomasz] Tęgoborski Włodzimierz, Polacy Związku Radzieckiego. Ich pochodzenie, udział w rewolucji październikowej i w budownictwie socjalistycznym. Szkic historyczno-opisowy, Moskwa 1929.
 • Heltman Stefan, Robotnik polski w Rewolucji Październikowej, Mińsk 1927.
 • Kon Feliks, Rewolucja Październikowa a ludność polska w ZSRR, Moskwa 1927.
 • [Kunicki Piotr] Referat Piotra Kunickiego, Sytuacja mniejszości polskiej na prawobrzeżu Ukrainy wygłoszony na zjeździe konsulów polskich w ZSRR, Moskwa, 8 maja 1933 r., AAN, Amb. RP w Moskwie, sygn. 95, s. 92–93.