O Tempo Bolszewickie (3)
O Tempo Bolszewickie

Pismo rejonowe, ukazywało się w Gródku w l. 1932–33 z częstotliwością co 4–6 dni w nakładzie 3525–4025. Liczba stron: 1–2. Organ wydawniczy: gródecki Rejonowy Komitet Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy, Rejonowy Komitet Wykonawczy, Rada Rejonowa Związków Zawodowych, Rejonowy Kolektywno-Gospodarski Związek.


Adresat: chłop kołchozowy. Pismo skupione na tematyce wiejskiej: prace polowe, chów zwierząt, porady ogrodnicze. Akcenty polityczne: fragmenty przemówień, referatów, uchwał i postanowień. Częste na łamach periodyku nagany i pochwały imienne, a także teksty interwencyjne o charakterze donosów. Regularna rubryka: „Z Polski faszystowskiej”. Sporadycznie pojawiają się rysunki lub zdjęcia. Nad głównym tytułem hasło: „Proletarjaszy [!] wszystkich krajów łączcie się!”.

 

Jako redaktor z nazwiska wymieniony wyłącznie Red. Morżak. W numerach 1 (67) i 2 (68) z 1933 r. opublikowany tekst Juliana Leńskiego „Kompartja Polski na przełomie”. Od 1933 r. jako „Szturmowiec Nadzbruczański”.

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka