Trybuna Radziecka na Kołach (1)

1930(1)
Trybuna Radziecka na Kołach

Niesamodzielne pismo rejonowe, ukazywało się jako organ korosteńskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii (bolszewickiej), Obwodowego Wykonawczego Komitetu i Obwodowej Rady Związków Zawodowych z podtytułem „Wydawnictwo Centralnej Polskiej Gazety Robotniczej »Trybuna Radziecka«” (drukowanej w Moskwie). Brak informacji o częstotliwości emisji periodyku. Dostępny numer, liczący 6 stron, wydrukowano w nakładzie 5000 egzemplarzy.

 

Pismo skierowane do ludności wiejskiej okręgu Korosteńskiego, przygotowywane przez redakcję wyjazdową. W jedynym pozyskanym numerze podjęto większość tematów charakterystycznych dla prasy tego okresu. Jak zaznaczano we wstępie: „...w gąszcz mas pracujących posuwa się »Trybuna Radziecka na kołach«. Jedzie prowadzić szeroką masową pracę uświadamiającą wśród zaniedbanej kulturalnie ludności polskiej, zwalczać wpływy wrogów władzy robotniczo-chłopskiej, księży i gburów, demaskować ich zdradziecką robotę przed masami pracującemi. Jedzie organizować na wsi polskiej masy biedacko-średniackie i pomagać im w ich walce z wrogiem klasowym. Jedzie sprawdzać pracę naszych organizacji miejscowych, wykazując w drodze krytyki i samokrytyki błędy i niedomagania tej pracy i przyczyniając się do ich usunięcia” (1930/1, s. 1).

 

W numerze znalazły się artykuły agitujące do pracy politycznej wśród polskiej ludności wiejskiej w okręgu Korosteńskim, organizacji liknepów, wstępowania do K[omitetu] N[iezamożnych] Ch[łopów] i do kooperatywy. Wśród tematów przewijają się również: organizacja i znaczenie gazet ściennych, udział młodzieży w „budownictwie socjalistycznym”, kształcenie nowej kadry pedagogicznej i pracowników oświaty, znaczenie polskiego teatru. Kilka notek o sytuacji chłopów i robotników w Polsce przedstawia bezrobocie i biedę, tym zagadnieniom poświęcony jest również wiersz Włodzimierza Majakowskiego Polska (s. 4). Kilka tekstów na łamach numeru pierwszego poświęcono również walce z religią. W dostępnym numerze zamieszczono 3 ilustracje (jedna o tematyce wiejskiej i dwie karykatury antyreligijne).

 

Redaktorem naczelnym był Bruno Jasieński, jako członkowie „Kolegjum Redakcyjnego” są wymienieni: W. Biłyk, Gułkowski, Kwiatkowski, Łabuś, K. Orłowski, E. Pawęcki, K. Radliński, Wowk.

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska