Szturmowiec Pól (6)
Szturmowiec Pól

Pismo rejonowe, ukazywało się w Marchlewsku w l. 1934–35 jako organ marchlewskiego Rejonowego Komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy, Rejonowego Komitetu Wyborczego i Rady Rejonowej Związków Zawodowych. Ukazywało się co 2. dzień w nakładzie od 900 do 2500 egzemplarzy. Liczyło 2 lub 4 strony.

 

Kontynuacja tytułu „Marchlewszczyzna Radziecka”.

 

Adresowane do chłopów kołchozowych. Najwięcej miejsca w piśmie zajmowały sprawozdania z prac poszczególnych kołchozów (tu także pochwały i nagany), nierzadko zamieszczane zestawienia liczbowe w postaci tabel. Liczne korespondencje z poszczególnych wsi (często o charakterze donosów). Rzadziej – wiadomości z zagranicy. Wśród stałych rubryk można wymienić następujące: „Z ojczyzny socjalistycznej”, „Z Polski faszystowskiej”, „Sygnały robwiejkorów”, „Z zagranicy”, „Do nas piszą”.

 

Dodatki:

„Do przewodniczących, brygadierów kolektywów, sekretarzy dołowych i komsomolskich organizacji i partorgów, dyrektorów, naczelników polit[ycznych] wydziałów s[tacji] m[aszynowo-]t[raktorowych] kom[itetów] wykonawczych, przewodniczących rad wiejskich Kijowszczyzny” – dodatek do pisma „Szturmowiec Pól” nr 92 z 1934 r.

„Bolszewicka Zmiana” organ marchlewskiego RK LKZMU – nr 3 (z 1 lipca) i nr 5 (z 1 września) 1934 r.

„Hasła do XVII-ej rocznicy Października. Nadzwyczajne wydanie” nr 121 z 1934 r.

„Комсомольська сторінка” nr 1 (lipiec), nr 2 (13 sierpnia) z 1935 r.

 

Grafika: czarno-biała, sporadyczne ilustracje. Język pisma z silnymi wpływami ukraińskimi.

 

Jako redaktorzy wymieniani: St. Hejne i J. Wirkowski.

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka