Szturm Bolszewicki (5)
Szturm Bolszewicki

Pismo miejskie. Ukazywało się w Berdyczowie w l. 1932–35 jako organ berdyczowskiego Miejskiego Komitetu Partii, Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Związków Zawodowych z częstotliwością 12, następnie 10 razy na miesiąc w nakładzie 250–1000 egzemplarzy. Zwykle 2-stronicowe.


Periodyk miał charakter indoktrynujący politycznie, adresatem był proletariusz-komunista – „polak [!] pracujący Berdyczowszczyzny”. W numerze 20 (123) z 27 marca 1934 r. jako potencjalni odbiorcy wskazani: „robotnik, kolektywnik, biedak – średniak, każda szkoła polska, nauczyciel, izbacz, każdy pracownik partyjny, radziecki”.


W zasadzie brak stałych rubryk; teksty na temat wydarzeń społeczno-politycznych w Związku Sowieckim i w Polsce; nieliczne – o tematyce gospodarczej, korespondencje. Brak ilustracji. Jako redaktorzy podawani: N. Bajkowski, W. Danicz, K. Maj, O. Milewski, L. Nowicki, Obodziński.

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka