Kolektywista Pogranicza (2)
Kolektywista Pogranicza

Pismo rejonowe wydawane w Płoskirowie w l. 1930–35 jako organ Płoskirowskiego Komitetu Bojowego Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rejonowej Rady Związków Zawodowych w nakładzie 2100–3000 egzemplarzy. Liczyło 2–4 strony, było wydawane co 2–3 dni.


Główny adresat to chłop kołchozowy. W numerze 112 (778), wydanym w piątą rocznicę istnienia periodyku, podkreślano, że jest on „rzeczywistym organizatorem polskich mas pracujących Płoskirowszczyzny w walce o bolszewickie kolektywy i zamożne życie kolektywników” (s. 1).


W piśmie przeważała tematyka gospodarcza i polityczna. Brak określonych stałych działów; w niektórych numerach osobna rubryka „Z Polski faszystowskiej”. Regularnie publikowane artykuły interwencyjne o charakterze donosów. Brak ilustracji i fotografii. Jako redaktorzy podani z nazwiska Br. Berg, W. Karpiński, S. Lewicki, Z. Tutakowski i Z. Woroniecki.


 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka