Kolektywista Emelczyńszczyzny (3)
Kolektywista Emelczyńszczyzny

Pismo rejonowe wydawane w l. 1932–35 w miejscowości Emilczyn (w stopce: Emelczyno) w nakładzie 260–1500 egzemplarzy. Organ wydawniczy: Rejonowy Komitet Komunistycznej Partii bolszewików Ukrainy i Rejonowy Komitet Wykonawczy. Zgodnie z zapisem na okładce: Wychodzi co drugi dzień. Liczba stron: od 2 do 4 (podwójne numery).


Adresat: członek kołchozu i chłop jednostkowiec. Periodyk kołchozowy, o charakterze lokalnym, skupiony na tematyce wiejskiej: relacje z wykonywania bieżących prac polowych w poszczególnych kołchozach, statystyki i podsumowania liczbowe (także w postaci tabel), uchwały lokalnych komórek partyjnych. Wiadomości ze Związku Sowieckiego, z Polski i ze świata w regularnych działach: „Z zagranicy”, „Z Polski faszystowskiej”, „Ze Związku Radzieckiego”. Korespondencje lokalne w dziale: „Z listów do redakcji”.


Grafika skromna, pismo czarno-białe, okazjonalnie pojawiają się fotografie. Język pisma z silnymi wpływami ukraińskimi. Wśród redaktorów wymienieni: M. Aloszyński, J. Stawiński (1–58/1933; 57–58/1935; od nru 85 do końca), Ch. Spektor (t.p.o.; 14/1935; 81/1935).

 

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka