Biuletyn »Głosu Komunisty« (1)

1920(1)
Biuletyn »Głosu Komunisty«

Dodatek do „Głosu komunisty”. Wychodził w Kijowie jako dziennik, między 20 czerwca a 11 lipca 1920 ukazało się 18 numerów. Brak w numerach informacji o nakładzie, redakcji i drukarni, wiadomo jednak, że wychodził w nakładzie 4000–5000 egz.

 

Był skierowany do wszystkich pracujących Polaków z terenów Ukrainy Sowieckiej. Nosił podtytuł Wydawnictwo wydziału politycznego Wojennej Rady Rewolucyjnej N-tej Armii Czerwonej.

 

Numer składał się z jednej strony. Miał formę plakatu. Zawierał jeden lub dwa dłuższe artykuły oraz większą liczbę krótkich doniesień z „Frontu Czerwonego”, z Polski i z zagranicy, a także hasła wzywające do popierania komunizmu.

 

Brak stopki redakcyjnej, można przyjąć powiązanie z redakcją „Głosu Komunisty”. Artykuły podpisywał Jan Wojtyga, raz również Stefan Borski. Większość doniesień sygnowanych jest nazwą agencji prasowej (Rosta, Ukrosta) lub tytułem gazety rosyjsko- lub ukraińskojęzycznej (np. „Izwiestja”, „Bilszowik”).

Opracowała: Dorota A. Kowalska